انتشارات امام امیرالمومنین (ع)

بیست و نهمین نمایشگاه بین الممللی کتاب تهران

حضور انتشارات امام علی در بیستو نهمین نمایشگاه بین المملی کتاب تهران

سالانه قریب به هزار اثر در حوزه تولید می‌شود